Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu Flagman-shop

Každú Vašu objednávku vybavujeme s maximálnou starostlivosťou. Každá objednávka/zásielka sa dôkladne kontroluje pred jej zabalením a tak máte istotu, že Vám zasielame presne to, čo ste si objednali a v bezchybnom stave. Naše zásielky prepravujú len renomované zásielkové/kuriérske služby. Vo všetkých krokoch však pracujú s Vašou objednávkou ľudia, a tí predsa len môžu urobiť aj chyby. Ak sa niečo vo Vašej objednávke “pokazilo” a Vy potrebujete objednávku reklamovať, prosím prečítajte si náš Reklamačný poriadokupravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP").

Úvodné ustanovenia.


1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode flagman-shop.sk je Flagman s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104, Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika.


2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.


Postup vybavovania reklamácií.


1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo  elektronickou poštou.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

·        kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, mailový a telefonický kontakt),

·        predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,

·        komu je reklamácia adresovaná,

·        dátum podania reklamácie,

·        podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.


3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

·        pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do sídla Prevádzkovateľa vrátane poškodenej zásielky

·        pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým Prevádzkovateľ potvrdí jej doručenie ak jej súčasťou je aj poškodená zásielka

·        pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty Prevádzkovateľa a deň doručenia poškodenej zásielky, pričom rozhodujúci je deň poslednej udalosti.

7. Poškodenú, neúplnú zásielku alebo oneskorené doručenie je potrebné ozámiť bez zbytočného odkladu najneskôr však do 10 dní odo dňa kedy mala byť objednávka doručená príjemcovi. Reklamácie môžu byť vybavované:

·        telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na čísle 0905 322 555,

·        e-mailom na info@flagman-shop.sk,

·        poštou na adrese Flagman s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104, Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika.

Ak chcete tovar, resp zásielku reklamovať ako poškodenú je potrebné doručiť reklamovaný tovar/zásielku, (môžete tak urobiť najlepšie až po dohode s nami) na adresu Flagman s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104, Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika.

Tovar v žiadnom prípade nezasielajte na dobierku! Po obdržaní tovaru Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom a dohodneme sa s Vami na riešený problému k Vašej spokojnosti. Každú reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť ihneď, najneskôr však do 30 dní od podania reklamácie.

8. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

9. Prevádzkovateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 1.3.2019 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

V Bratislave, dňa 1.3.2019, Peter Labát

 

Vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie objednávateľ. Zákazník je povinný oznámiť vrátenie tovaru prevádzkovateľovi vopred e-mailom, resp. telefonicky, s uvedením čísla faktúry na ktoré bol tovar zakúpený. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodnú inak. 

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

·        poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

·        predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa,alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú potraviny, nápoje a ostatné výrobky z obsahu darčekových balení klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto môže byť tento druh tovaru vrátený len v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

Formulár na odstúpenie od zmluvy je v prípade potreby k dispozícií na tomto linku.

 

Alternatívne riešenie sporov

1.Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@flagman-shop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

3.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

4.Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

V Bratislave , dňa 1.3.2019